Beslist.nl

Logo-Beslist-nl-groot-430x84

Op vergelijkingssite en shoppingsite Beslist.nl kun je meer dan 15 miljoen producten van ruim 1700 shops snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Op prijs, maar ook op kenmerken als betalingsopties, keurmerken en levertijd. Beslist.nl is o.a. businesspartner van Thuiswinkel.org.

ICTRecht adviseerde Beslist.nl over haar nieuwe dienst waarbij consumenten de mogelijkheid hebben producten van verschillende webwinkels te verzamelen en af te rekenen in één winkelmandje. Deze dienst wordt eind 2011 gelanceerd. Beslist.nl: “We werken erg graag samen met ICTRecht vanwege de kundige adviezen die geboden worden en vanwege de snelle en prettige manier van communiceren.”